KATILIMCI ŞARTLARI

Fİ FUARCILIK KATILIMCI BİLGİLENDİRME VE KATILIM ŞARTLARI

Aşağıdaki Koşullar Katılımcılarla yapılacak olan Sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek ve belgenin arka yüzünde yer alacaktır. Katılımcılar Katılım Sözleşmesini imzaladıklarında bu koşulları kabul etmiş olacaklardır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile yapılmakta olan bu Fuarın organizatörü Fİ Fuarcılık Medya Yapım Yayın Tanıtım Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi dir.

1.a. İşbu katılım koşulları organizatör ile katılımcı arasında yapılan her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu şartlar ve yapılan diğer akitler için Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve  Ankara Mahkemeleri geçerlidir.

1.b. İşbu katılma belgesi aksi Fİ Fuarcılık Medya tarafından bildirilmediği sürece ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari mukavelename olarak kabul edilecektir. Fİ Fuarcılık Medya'nın yükümlülükleri TOBB tarafından ortaya konmuş bulunan Yurtiçinde Fuar Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.

1.c. Fİ Fuarcılık Medya katılımcının haklarını kaybettirmeksizin sözleşme ve hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya, eklemeye, düzeltmeye ve tefsire yetkili olacaktır.

1.d. Organizatör tarafından katılımcıya gönderilebilecek bilgi, talimat ve dökümantasyon ancak bu koşulları tamamlayabilir nitelikte olabilecek, hiç bir şekilde bu belge ve sözleşme şartlarını değiştirecek veya yerine geçecek nitelikte kabul edilmeyecektir.

1.e. Fuar Alanı ve taşıdığı şartlarla ilgili olarak Organizatör Katılımcıya her türlü bilgiyi sağlamıştır. Katılımcı Fuar Alanının koşullarına ve kendisine tahsis edilmiş alanın zeminine ilişkin olarak herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Fuar Alanı zemini asfalt, beton veya sıkıştırılmış sert toprak/stabilize zeminli olup her katılımcının kiraladıkları stand alanı hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir.

2.a. Katılım Formunda belirlenen ücret bu sözleşmenin akdi sırasında Fİ Fuarcılık Medya resmi hesabına ödenecek, iştirakçi katılma ücretinin tamamını ödemedikçe hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır. 2.b. Taraflarca ücretin taksitler halinde ödenmesi kararlaştırılmış ise, belirtilen tüm taksitlerden herhangi birinin zamanında ifa edilmemesi halinde, kalan ödemeler de muaccel olur. Bu hallerde Fİ Fuarcılık Medya sergisinin/fuarının bütününün selameti açısından gerekli gördüğü bütün tedbirleri alma hakkına sahip olacak, ayrıca sözleşme bedelinin tahsili için yasal işlem yapabileceği gibi sözleşmeyi sona erdirerek, bu nedenle yaptığı masrafları ve uğradığı zararı katılımcıdan talep edebilecektir.

2.c. Katılım Formunu imzalayarak sergi veya fuara katılmayı kabul eden katılımcı bu imzadan sonra vazgeçemez ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle, fuarın ilgili mevzuat gereği yapılamaması ya da ceza uygulamasına muhatap olunması hali Fİ Fuarcılık Medya için, bu zararları tazmin talep etme hakkını doğurur.

2.d. Fİ Fuarcılık Medya katılma sözleşmesinin akdine rağmen serginin bütününün selameti açısından katılımcıyı red hakkına sahip olacak, ancak red durumunda katılımcının ödediği katılma ücreti tümüyle geri ödenecektir. Fİ Fuarcılık Medya'nın bu konudaki mali ve hukuki yükümlülüğü sözleşme bedeli ile sınırlıdır.

3.a. Fİ Fuarcılık Medya, katılımcısına belirtilen hizmetler ve ekli olan çerçevesinde olmak üzere bir sergileme alanı verecek stand tasarımı ve hazırlığını katılımcı uygun gördüğü yerlere yaptırabilecek veya Fİ Fuarcılık Medya’dan destek isterse, sözleşmede ayrıca ücreti ödeneceği belirtildiği takdirde standart bir stand malzemesinden oluşan stand malzemesini vermekle yükümlü olacak, katılımcı kendisine teslim edilen stand malzemelerini gerekli özeni gösterecek, gerek fuar alanına, gerekse stand malzemelerine kesinlikle zarar vermeyecektir.

3.b. Standların iç dekorasyonu, katılımcıların kendi elemanları tarafından her türlü malzeme ve harcamaları kendilerine ait olmak üzere yapılacaktır. Katılımcı tüm sergileme ve tanıtım faaliyetini kiraladığı bölümün belirlediği alan içerisinde yapacaktır.

 3.c. Fİ Fuarcılık Medya’nın  her türlü denetim ve değişiklik hakkı saklı kalmak üzere katılımcı stand dekorasyon projelerini boyut ve genel sergi düzenine uygunluğu açısından Fİ Fuarcılık Medya'ya onaylatma zorunda olacaktır. Fİ Fuarcılık Medya, açık alanda sergileme yapacak katılımcıya, katılım formunda belirtilen boyut ve şartlara uygun boş alan gösterecek, buraya kurulacak proje Fİ Fuarcılık Medya'ya önceden onaylatılmış stand yada başka bir sergileme düzeninin yapımı, dekorasyon ve bu alanın sergi bitiminden sonraki üç tam gün içinde boşaltılması işlemleri ve masrafları katılımcıya ait olacaktır. Aksi halde doğabilecek her türlü masraf, ödeme, ceza ile hasar ve kaybın sorumluluğu herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın katılımcıya aittir. 3.d. Taraflar, fuar/sergi alanı içinde katılımcıya tahsis edilen yerle ilgili olarak herhangi bir bedel indirimi ya da fark ödenmesi talebinde bulunmayacaktır.

3.e. Katılımcının bedelini ödemediği ve sağlanması için talepte bulunmadığı bütün hizmetler Fİ Fuarcılık Medya’nın bu işler ile ilgili atamış olduğu taşeronlar tarafından ücreti karşılığında verilebilecektir.

3.f. Katılımcılar fuarın açılmasından en geç 3 saat önce standlarına girmiş ve sergilemeye hazır olmalıdırlar. Katılımcılar fuarın resmi kapanış saatinden önce hiçbir şekilde sergileme malzemelerini çıkartamazlar veya standlarını toplayamazlar.

3.g.Katılımcı serginin/fuarın açılışından en az 3 saat önce dekorasyonunu tamamlamış, mallarını sergilemeye hazır hale getirmiş olacak ve sergi süresince standlarından teknik ve ticari bilgi verebilecek bir elemanını mutlaka bulunduracaktır. 3.h. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının ödeme yükümlülükleri devam ederken, standı hiçbir uyarı yapılmaksızın Fİ Fuarcılık Medya tarafından tasarruf edilebilecektir.

3.ı. Fuar alanının çeşitli bölümlerinde sergileme yapacak veya ürünleri muhtelif kategorilerde bulunan katılımcılar için büyük ve ağır sergileme malzemelerini alana sokmak için bir program hazırlanacaktır. Katılımcılar bu programa uymakla yükümlüdürler.

3.j.Katılımcılar; organizatör, fuar alanı işletmecisi, belediyeler, yerel yönetimler ve merkezi yönetimle ilgili işçi sendikaları tarafından konmuş ve sergileme alanında geçerli olan ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı gereği her türlü kurala uymayı kabul ve taahhüt ederler.

3.k. Katılımcı bu anlaşmayla sağladığı hakları kısmen de olsa hiçbir şekilde başka bir kişi ya da kuruluşa kiralamayacak veya devretmeyecektir. 3.l. Fİ Fuarcılık Medya içi veya dışında işbu akte taraf katılımcıdan başka her ne ad altında olursa olsun başka bir kişi veya firmanın tanıtımı yapılamaz.

3.m. Fİ Fuarcılık Medya kendi nam ve hesabına, detayları katılımcılar tarafından sağlanacak bir fuar kataloğunu istediği form ve şekilde bastırabilir. Katılımcılar bu kataloğa girmesini uygun gördükleri bilgileri belirlenen sürede temin edeceklerdir. Fİ Fuarcılık Medya veya atamış bulunduğu editör bu katalogda yer alan bilgilerin içeriği veya doğru veya yanlış basımı yada eksik olması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.n. Katılımcılar fuarın kurulmasından toplanmasına kadarki süreçte organizatörün koyacağı tüm kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallardan bazıları katılımcı el kitabında açık olarak belirtilmiştir.

4.a. Fİ Fuarcılık Medya organizatöre düşebilecek genel sigorta konularını içeren bir sigorta poliçesi ile alanı sigorta ettirmiş olmakla beraber katılımcılar kendi alanları, personeli ve üçüncü şahıslara karşı meydana gelebilecek hasarlardan kendileri sorumludurlar. Katılımcılar kendi alanları dışında olsa dahi kendilerine veya çalışanlarına veya taşeronlarına ait her türlü araç, gereç, makina ve aletle ya da insanlarca yapılan hata ve kusurlar sonucunda diğer şahıs, stant ve malzemeye verecekleri hasardan sorumludurlar.

4.b.Fİ Fuarcılık Medya fuar sırasında katılımcıların sergileme malzemelerine ya da kişisel eşya veya kıymetli mallarına karşı meydana gelebilecek hırsızlık, zarar, ziyan ve kaybolma gibi şeylerden sorumlu değildir. Katılımcılar bu konuda gerekli tedbirleri almakla ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.

4.c. Fİ Fuarcılık Medya, katılımcıların mal, personel, müteahhit, çalışanlar veya her türlü üçüncü şahıslara karşı hırsızlık, yangın, fırtına, tabii afetler, güvenlik, savaş, genel ve özel grevler veya lokavt gibi durumlardan dolayı hiçbir sorumluluk taşımaz. Fuarın bu koşullar veya fors major kabul edilen diğer hallerden dolayı geç açılması, ertelenmesi, yarıda kesilmesi ya da hiç açılamaması halinde Fİ Fuarcılık Medya sorumlu olmayacağından katılımcıların sigorta poliçelerinde bu tür zarar ve ziyanı kapsamaları önerilir.

4-c maddesinde sözü edilen koşullardan bir veya birkaçının meydana gelmesi ve fuarın yarıda kalması ya da tamamen açılamaz olması durumunda Fİ Fuarcılık Medya, Katılımcı tarafından ya da üçüncü şahıslarca ödenen ve ödenmesi taahhüt edilmiş olan her türlü ücret ,tazminat,vs. Tutarları masrafları karşılığı olarak tahsile ve tutmaya yetkilidir.

4.d. Fİ Fuarcılık Medya, fuarın genel selameti açısından, organizasyonun başka bir zaman veya mekanda yapılmasına karar verirse işbu akit ve ekleri aynen geçerli olacak, katılımcılar sözleşme şartlarına aynen uymak durumunda olacaklardır.

4.e. Fİ Fuarcılık Medya böyle bir durumdan dolayı herhangi bir maddi iade yada tazminata muhatap bırakılamaz.

4.f. Fİ Fuarcılık Medya, hiçbir kanuni yaptırıma gerek olmadan fuarın genel yapısı ya da gidişatına uygun olmadığını düşündüğü kişi ve kurumları fuara kabul etmemek yetkisine sahiptir.

4.g. Katılımcı sergiye/fuara hiçbir zor altında kalmaksızın kendi istek ve iradesiyle katıldığını, Fİ Fuarcılık Medya'nın serginin/fuarın ticari başarısı konusunda hiçbir taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.h. İşbu sözleşmeye ilişkin şikayet ve anlaşmazlıklar ancak fuarın kapanış tarihine kadar ve yazılı olarak Fİ Fuarcılık Medya'ya ulaştırıldığı takdirde işleme konacaktır. Bu sözleşmeden ya da feshinden kaynaklanan uyuşmazlıkların halli için T.C. Ankara mahkemeleri yetkilidir.

5.a. Pandemi nedeniyle uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Resmi görevlilerce kesilebilecek veya verilebilecek cezalar ile karşılaşmamak için kurallara uyulması şarttır.

5.b. Fuar alanına girişte ve fuar alanında katılımcılar, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçiler maske kullanacaktır.

5.c. Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı, ziyaretçi ve görevliler fuar alanına alınmayacaktır. İzolasyonda bulunması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla HES kodu üretilmeli, fuarı düzenleyen firma tarafından görevlendirilen bir personel katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulayacaktır.

5.c. Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

5.d. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. Bulundurulmamalıdır. (Katılımcılar tarafından bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere verilecek olan broşürler hariç.)

5.e. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir.

5.f. Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalıdır.

5.g. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Hakkımızda

Uzun yıllar medya sektörünün mektepli basın mensupları olarak gazetecilik ve televizyon programlarımızın bize kattığı tecrübeler ile edindiğimiz deneyimlerimizi Fi Fuarcılık ve Medya Yayın Yapım Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi çatısı altında topladık.